Minerva

Statuten K. Minerva KC vzw

Hoofdstuk I : Benaming, zetel, doel, duur

Art. 1 Op 31 maart 1964 (Belgisch Staatsblad 6 augustus 1964 pagina 1545 e.v.) werd de vereniging opgericht onder de benaming Koninklijke Minerva Korfbalclub, vereniging zonder winstoogmerk door,
De heer Guilielmus Willem Germain Delen, architect, wonende te Boom;
De heer Isidoor Rottiers, metaalbewerker, wonende te Berchem;
Dame Marceline Florentine Gilson, bediende, wonende te Berchem;
Dame Louisa Mathilde Charlotte Cuypers, zonder beroep, wonende te Hoboken;
Dame Leonie Paula Constance Welvis, wasserijwerkster, wonende te Antwerpen;
De heer Pierre Elisabeth Augustinus Durinx, stadsbediende, wonende te Antwerpen;
De heer Jozef Germaine Lodewijk Dietz, diamantbewerker, wonende te Berchem.
De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming K.M.K.C. vzw te gebruiken. De zetel van de vereniging is gevestigd te Berchem, Florent Bauduinstraat 27. De vereniging ressorteert onder het gerechterlijk arrondissement Antwerpen. Zij mag dezelve, bij beslissing van de Raad van Bestuur, overbrengen binnen hetzelfde arrondissement. Zij bezit de rechtspersoonlijkheid zoals voorzien in de organieke wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Belgisch Staatsblad, 11 december 2002) (hierna genoemd "de VZW-wet").

Art. 2 Het doel van de vereniging is de voorzetting van de bedrijvigheid uitgeoefend door de maatschappij "Koninklijke Minerva Korfbalclub" in feite bestaande te Berchem, met name de korfbalsport te beoefenen, zowel recreatief als competitief, en te promoten. Het beoefenen en ondersteunen van de korfbalsport door de vereniging zal op organisatorisch financieel en materieel vlak worden verricht. De vereniging kan hiertoe alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel bijdragen. Zij handhaaft haar aansluiting bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond, vzw, Vlaamse liga aangesloten bij het Belgische Olympisch en Interfederaal Comité met uitsluiting van elke andere bond die een andere sport beheert. De vereniging kan ter uitvoering van het bovenstaande ondermeer eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen zij het op bijkomstige wijze.
De vereniging ontzegt zich hierbij alle inmenging in politieke, wijsgerige, syndicale of politieke aangelegenheden.

Art. 3 De vereniging is voor onbepaalde duurtijd opgericht.

Hoofdstuk II : Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen

Art. 4 Het ledental is onbeperkt, zonder evenwel minder te mogen zijn dan vier.

Art. 5 De vereniging is samengesteld uit leden en toegetreden leden.
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon, die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en door de Raad van Bestuur als zodanig wordt aanvaard. Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt aanvaard. Personen die, als geaffilieerde, adherent of recreant op de aansluitingslijsten van de KBKB zijn opgenomen worden, per definitie, beschouwd als toegetreden leden. Zij kunnen, uiteraard, hun verzoek tot toetreding als lid bij de Raad van Bestuur indienen.
Elk verzoek tot toetreding dient uitsluitend schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden gericht. De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe leden en toegetreden leden.
Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur kan, het kandidaat-lid, in beroep gaan op de eerstvolgende algemene vergadering. Op deze algemene vergadering dient de Raad van Bestuur zijn redenen van weigering gemotiveerd kenbaar te maken.

Art. 6 Zowel leden, als toegetreden leden kunnen, op voorstel van de Raad van Bestuur, door de algemene vergadering de titel van "erelid" of "lid van verdienste" toegekend worden.

Art. 7 Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum 500,00 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen van de maand december voorafgaand aan de aanpassing.
Basisindex is deze van de maand december 2004.
De algemene vergadering bepaald, binnen voormelde grens, jaarlijks op voorstel van de Raad van Bestuur, het lidgeld.

Art. 8 De leden en toegetreden leden zijn verplicht

  • de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging en de besluiten van haar organen na te leven
  • de belangen van de vereniging, en van haar organen of deze van de KBKB niet te schaden

Art. 9 Een lid of toegetreden lid kan te allen tijde ontslag nemen mits hij of zij zijn of haar intentie tussen 1 en 31 mei, met uitwerking op 30 juni daaropvolgend, schriftelijk aan de Raad van Bestuur kenbaar maakt.
Personen die, tijdens de ontslagperiode vastgesteld door de KBKB hun ontslag indienen, worden geacht hun lidmaatschap met de vereniging te beëindigen hetzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Een lid of toegetreden lid dat zijn bijdrage niet betaald wordt geacht ontslag te nemen.
Een lid dat niet aanwezig of vertegenwoordigd is op 2 opeenvolgende algemene vergaderingen wordt geacht ontslag te nemen.
Een lid kan slechts uitgesloten worden door de algemene vergadering.
Indien een lid inbreuk pleegt tegen de bepalingen van art. 8 van deze statuten kan, door de Raad van Bestuur, in afwachting van zijn uitsluiting door de algemene vergadering, geschorst worden. Deze schorsing dient bij aangetekend schrijven aan het lid kenbaar gemaakt te worden. Zij kan een maximale duurtijd hebben van 2 maanden termijn binnen dewelke een algemene vergadering moet bijeenkomen teneinde over de uitsluiting te beslissen. Het lid behoudt, op deze algemene vergadering, zijn volle rechten. Indien de algemene vergadering niet tot uitsluiting overgaat vervalt de schorsing van rechtswege.
De Raad van Bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van de toegetreden leden zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door overlijden.

Art. 10 Elk lid verbindt zich de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven. De geldelijke verplichtingen van de leden zijn beperkt tot het bedrag van hun jaarlijkse bijdragen.

Hoofdstuk III : Raad van Bestuur

Art. 11 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens 3 en maximum 11 leden, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en ten minste één volledig kalenderjaar bij de vereniging aangesloten zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten minste 2 jaar en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar. Zij beoefenen hun mandaat kosteloos.
Zij worden vervangen volgens beurtwisseling, door het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 12 De Raad van Bestuur regelt onderling zijn samenstelling en kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 13 De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van de meerderheid der bestuurders.
Bij ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de ondervoorzitter, bij ontstentenis van deze door de bestuurder die het langst in de beheerraad zetelt.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid zijner leden aanwezig is. De beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Voor het bepalen van dit quorum worden de onthoudingen niet meegeteld.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of diegene die hem vervangt, beslissend.

Art. 14 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in het daartoe bestemd register ingeschreven, berustend ter maatschappelijke zetel en ondertekend door twee bestuurders.

Art. 15 De Raad van Bestuur heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging. Wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt door de statuten of de wet aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.
Hij kan namelijk alle betalingen doen, gelden ontvangen en er kwijting van geven of eisen, alle contracten afsluiten, pleiten als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken, alle vonnissen uitvoeren, dading treffen, compromis aangaan.
De leden van de Raad van Bestuur gaan geen persoonlijke of solidaire verplichtingen aan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Art. 16 Om rechtsgeldig verbonden te zijn tegenover derden volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, zonder dat deze hun machten dienen te bewijzen. Rechtsvorderingen worden in naam van de vereniging als eiser en verweerster ingespannen door de Raad van bestuur, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris of twee bestuurders.

Art. 17 De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur met uitsluiting van anderen samengesteld uit leden van de vereniging. De duur waarvoor deze delegatie wordt verstrekt kan nooit langer zijn dan 2 jaar en ten allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Art. 18 De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de Raad van Bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. De bevoegdheid van deze personen wordt strikt omschreven door de Raad van Bestuur die eveneens de duur ervan bepaald. Dit mandaat kan te allen tijde door de Raad van Bestuur, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken

Art. 19 Er zal door de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement worden opgesteld waarvan de bepalingen niet strijdig met onderhavige statuten mogen zijn. Dit huishoudelijk reglement, alsook elke eventuele wijziging dient door de algemene vergadering te worden bekrachtigd met eenvoudige meerderheid der stemmen.

Art. 20 De Raad van Bestuur kan, onder haar verantwoordelijkheid, taken toevertrouwen aan comités of commissies.

Hoofdstuk IV : Het bezit van de vereniging

Art. 21 Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Alsdan wordt de rekening van het verlopen maatschappelijk jaar vastgesteld en de begroting opgesteld voor het volgende jaar. Dit alles te onderwerpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Het batige saldo van de rekening komt de vereniging toe, en wordt in de maatschappelijke reserve gestort.

Art. 22 Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen hun ingangsgeld of reeds betaalde jaarlijkse bijdragen niet terug ontvangen, noch terugeisen. Zij mogen geen rekeningen, noch inventaris, noch zegellegging vorderen.

Hoofdstuk V : De algemene vergadering

Art. 23 De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Toegetreden leden kunnen, wanneer zij dit wensen, aanwezig zijn doch hebben geen stemrecht.
Elk lid heeft recht op één stem.
Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Geen lid kan evenwel meer dat twee stemmen uitbrengen.

Art. 24 De algemene vergadering vertegenwoordigt het hoogste gezag in de vereniging.

Art. 25 Elk jaar moet een algemene vergadering gehouden worden binnen de vier maanden na het afsluiten van het vorig maatschappelijk jaar; een buitengewone algemene vergadering telkens de belangen van de vereniging het vergen, of op verzoek van een vijfde der leden.
In het laatste geval dient de buitengewone algemene vergadering gehouden worden binnen de 30 dagen na het indienen van het verzoek.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een oproep in de, al dan niet elektronisch verspreide verenigingscirculaire, of door middel van een speciale oproepingsbrief, met in achtname van de door de VZW-wet voorzien termijn.
Deze uitnodiging, ondertekend door de voorzitter namens de raad van bestuur, vermeldt dag, uur en plaats der bijeenkomst, evenals de te behandelen dagorde. Er kan enkel geldig gestemd worden over die punten die op de dagorde vermeldt staan. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de ondervoorzitter, of bij ontstentenis de bestuurder die het langst in de Raad van Bestuur zetelt, neemt het voorzitterschap waar en duidt de verslaggever aan. Het verslag wordt in een bijzonder register, berustend ten maatschappelijke zetel, ingeschreven en ondertekend door twee bestuurders. Beknopt verslag, wordt ten behoeve van de leden gepubliceerd in de verenigingscirculaire.

Art. 26 Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt:
a) door de beheerraad verslag uitgebracht over de werking
b) door de penningmeester verslag uitgebracht over de financiële toestand en worden de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd.
c) Eventuele wijzigingen aan de statuten en/of huishoudelijk reglement goedgekeurd;
d) Door de kommissie van toezicht op de boekhouding verslag uitgebracht,
e) De begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd
f) De beheerders benoemd
g) De bijdragen vastgesteld
h) De commissie van toezicht op de boekhouding benoemd
i) De titel van erelid of lid van verdienste toegekend
j) Beslist over uitsluiting van leden.

Art. 27 Elk voorstel, ingediend en ondertekend door ten minste één twintigste van het aantal leden, moet op de dagorde van de jaarlijkse algemene vergadering worden geplaatst.

Art. 28 Op de algemene vergadering wordt gestemd als volgt Behoudens de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid, bepaald in de VZW-wet, voor de wijzigingen aan de statuten, de uitsluiting van leden, de eenvoudige of voorbarige ontbinding, is de algemene vergadering geldig samengesteld welk ook het aantal aanwezige leden weze.
Behoudens de in de VZW-wet bepaalde meerderheden worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen.
Behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet het anders voorzien, worden de meerderheden berekend op het aantal stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, verminderd met de onthoudingen en de ongeldige stemmen.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij 20 % van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden om een schriftelijke stemming verzoeken.

Art. 29 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en een bestuurder. Uittreksel ervan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Hoofstuk VI : Inzagerecht leden

Art. 30 Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen alsmede alle notulen en verslagen. Zij dienen zich te schikken naar de bepalingen van de VZW-wet.

Hoofdstuk VII : Ontbinding

Art. 31 Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 32 Ingeval van vrijwillige, eenvoudige, voorbarige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en om welke redenen ook, wordt het netto-actief dat na de vereffening der schulden en de aanzuivering der lasten overblijft, overgedragen aan een vereniging of werk met een gelijkaardig doel en voorwerp als dit der vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.

Hoofdstuk VIII : Algemeenheden

Art. 33 De vereniging heeft het recht haar statuten te verklaren. Bij betwisting en in het algemeen voor alles wat niet in deze uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar de VZW wet

Art. 34 De beheerraad kan, voor de toepassing van de onderhavige statuten, een huishoudelijk reglement opstellen, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten en dat door de algemene vergadering moet worden goedgekeurd. Bij betwisting, of in het algemeen, voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk is voorzien, zullen de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Belgische Korfbalbond vzw Vlaamse liga, als richtlijn dienen.