Minerva

Statuten K. Minerva KC vzw

Update 2023

Hoofdstuk I : Benaming, zetel, doel, duur

Art. 1 De naam van de vereniging is "Koninklijke Minerva Korfbalclub", afgekort KMKC.

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Het Bestuursorgaan beslist over de zetel van de vereniging binnen het Vlaamse Gewest.

Art. 3 Het doel van de vereniging is, belangeloos en buiten alle politieke en levensbeschouwelijke strekkingen om, de korfbalsport, in de breedste zin van het woord, te beoefenen, zowel recreatief als competitief, en te promoten.
Om dit doel te realiseren, kan de vereniging onder andere de volgende activiteiten ontplooien :

 • Het deelnemen aan:
  • Door de KBKB ingerichte competities
  • Door de KBKB of korfbalclubs ingerichte tornooien
 • Het aanbieden van trainingsmogelijkheden
 • Het inrichten van tornooien
 • Het organiseren van clinics op sporttechnisch, sportmedisch en/of administratief gebied.
 • Het stimuleren van haar leden om bovenvermelde clinics te volgen.
Zij handhaaft haar aansluiting bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga - vzw aangesloten bij de International Korfball Federation en het Belgische Olympisch en Interfederaal Comité met uitsluiting van elke andere bond die een andere sport beheert.

Art. 4 De duur van de vereniging is onbeperkt.

Hoofdstuk II : Leden

Art. 5 De vereniging heeft effectieve leden en niet-effectieve leden.
Als in deze statuten, in het intern reglement of in andere documenten van de vereniging verwezen wordt naar een lid (van de vereniging) zonder verdere aanduiding, worden hiermee beide categorieën van leden bedoeld.

Art. 6 Het ledental is onbeperkt, zonder evenwel minder te mogen zijn dan vier.

Art. 7 Ieder natuurlijk persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en door het Bestuursorgaan als zodanig aanvaard wordt, kan effectief lid worden van de vereniging.
Als niet-effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door het Bestuursorgaan als zodanig wordt aanvaard.
Personen die, als geaffilieerde of recreant op de aansluitingslijsten van de KBKB zijn opgenomen worden, per definitie, beschouwd als niet-effectieve leden. Zij kunnen, uiteraard, hun verzoek tot effectief lid bij de Bestuursorgaan indienen.
Elk verzoek dient uitsluitend schriftelijk aan het Bestuursorgaan te worden gericht. Het Bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van nieuwe effectieve en niet-effectief leden.
Tegen de beslissing van het Bestuursorgaan kan, het kandidaat-lid, in beroep gaan op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Op deze Algemene Vergadering dient het Bestuursorgaan zijn redenen van weigering gemotiveerd kenbaar te maken.

Art. 8 Zowel effectieve, als niet-effectieve leden kunnen, op voorstel van het Bestuursorgaan, door de Algemene Vergadering de titel van "erelid" of "lid van verdienste" toegekend worden.

Art. 9 De Algemene Vergadering, waar de begroting voor het komende boekjaar goedgekeurd wordt, stelt jaarlijks het lidgeld vast.
Het lidgeld kan verschillen naargelang de categorie waartoe het lid behoort en mag maximaal 1.000 EUR bedragen.
De leden moeten het lidgeld betalen binnen de 14 dagen nadat ze hiertoe schriftelijk uitgenodigd worden.

Art. 10 Een lid kan te allen tijde ontslag nemen mits hij of zij zijn of haar intentie tussen 1 en 31 mei, met uitwerking op 30 juni daaropvolgend, schriftelijk aan het Bestuursorgaan kenbaar maakt.
Personen geaffilieerd aan de KBKB die, tijdens de decretale ontslagperiode hun ontslag bij KBKB indienen, worden geacht hun lidmaatschap met de vereniging te beëindigen hetzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Een lid dat zijn bijdrage niet betaald wordt geacht ontslag te nemen.
Een lid dat niet aanwezig of vertegenwoordigd is op 2 opeenvolgende algemene vergaderingen wordt automatisch als niet-effectief lid beschouwd.
Een effectief lid kan slechts uitgesloten worden door de algemene vergadering.
Indien een effectief lid inbreuk pleegt tegen de bepalingen van art. 38 van deze statuten kan, door het Bestuursorgaan , in afwachting van zijn uitsluiting door de algemene vergadering, geschorst worden van deelname aan alle activiteiten.
Het Bestuursorgaan beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van de niet-effectieve leden zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door overlijden.

Art. 11 Elk lid verbindt zich ertoe de statuten en het Intern Reglement na te leven. De geldelijke verplichtingen van de leden zijn beperkt tot het bedrag van hun jaarlijkse bijdragen.

Hoofdstuk III : Bestuursorgaan

Art. 12 Het Bestuursorgaan is collegiaal verantwoordelijk voor het beheer van de vereniging. Het bestaat uit minstens 3 en maximaal 11 bestuursleden, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en ten minste één volledig kalenderjaar bij de vereniging aangesloten zijn. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor 2 jaar en is hernieuwbaar. Zij zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Zij beoefenen hun mandaat kosteloos.
Zij worden vervangen volgens beurtwisseling, door het intern reglement vastgesteld.

Art. 13 Het mandaat van een bestuurder eindigt:

 • door overlijden,
 • door beslissing van de Algemene Vergadering;
 • na het aflopen van de termijn van hun mandaat,
 • wanneer de bestuurder ontslag indient bij de voorzitter van het Bestuursorgaan.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, kan het Bestuursorgaan een lid coöpteren voor de termijn tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.
In het Bestuursorgaan mogen maximaal drie op deze wijze gecoöpteerde bestuursleden zetelen.
De Algemene Vergadering kan het mandaat bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van het gecoöpteerde bestuurslid na de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan of van de beslissingen die genomen zijn.

Art. 14 Het mandaat van de leden van het Bestuursorgaan is niet bezoldigd.
De terugbetaling van onkosten gemaakt in het kader van hun functie gebeurt in het kader van een algemeen terugbetalingsbeleid.

Art. 15 Het Bestuursorgaan regelt onderling zijn samenstelling en kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 16 Het Bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van de meerderheid der bestuurders.
De voorzitter kan niet-bestuurders uitnodigen om één of meerdere vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Deze genodigden kunnen deelnemen aan de bespreking, maar hebben geen stemrecht.

Art. 17 Bij ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de ondervoorzitter, bij ontstentenis van deze door de bestuurder die het langst in het Bestuursorgaan zetelt.
Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid zijner leden aanwezig is. De beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van aanwezige stemmen. Voor het bepalen van dit quorum worden de onthoudingen niet meegeteld.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of diegene die hem vervangt, beslissend.

Art. 18 De vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen plaatshebben onder de vorm van een fysieke vergadering, een vergadering op afstand (teleconferentie) of door middel van welkdanige digitale weg dan ook.
De modaliteiten worden uitgewerkt in het Intern Reglement.

Art. 19 De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die er om verzoeken.
Ze worden bewaard op de zetel van de vereniging of op elektronische wijze. In het laatste geval wordt er zorg gedragen voor de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens.

Art. 20 Het Bestuursorgaan heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging. Wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt door de statuten of de wet aan de Algemene Vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.
Hij kan namelijk alle betalingen doen, gelden ontvangen en er kwijting van geven of eisen, alle contracten afsluiten, pleiten als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken, alle vonnissen uitvoeren, dading treffen, compromis aangaan.
De leden van het Bestuursorgaan gaan geen persoonlijke of solidaire verplichtingen aan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 • op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
 • door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden aan de betrokkene.
 • door het verlies van diens bestuursmandaat

Art. 21 Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Om rechtsgeldig verbonden te zijn tegenover derden volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuursleden zonder dat deze hun machten behoeven te bewijzen.
Het Bestuursorgaan, vertegenwoordigd door de voorzitter of twee bestuursleden, treedt namens de vereniging op in rechtsvorderingen.

Art. 22 De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door het Bestuursorgaan bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. De bevoegdheid van deze personen wordt strikt omschreven door het Bestuursorgaan die eveneens de duur ervan bepaald. Dit mandaat kan te allen tijde door het Bestuursorgaan, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Art. 23 Het Bestuursorgaan stelt een intern reglement op voor de toepassing van deze statuten.
De laatste versie van het intern reglement bevindt zich op het zeteladres en is gepubliceerd op de website van de vereniging.

Art. 24 Het Bestuursorgaan kan, onder haar verantwoordelijkheid, taken toevertrouwen aan comités of commissies.

Hoofdstuk IV : Het bezit van de vereniging

Art. 25 Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Alsdan wordt de rekening van het verlopen maatschappelijk jaar vastgesteld en de begroting opgesteld voor het volgende jaar. Dit alles te onderwerpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Het batige saldo van de rekening komt de vereniging toe en wordt in de maatschappelijke reserve gestort.

Art. 26 Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen hun ingangsgeld of reeds betaalde jaarlijkse bijdragen niet terugontvangen, noch terugeisen. Zij mogen geen op geen enkele wijze beslag laten leggen op rekeningen of andere activa van de vereniging.

Hoofdstuk V : De algemene vergadering

Art. 27 De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
Ze heeft de exclusieve bevoegdheid om

 • de statuten te wijzigen;
 • Bestuursleden te benoemen en af te zetten;
 • Een effectief lid uit te sluiten;
 • Jaarlijks de jaarrekeningen en de begroting goed te keuren;
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • Kwijting te geven aan de bestuursleden en desgevallend de vereffenaars;
 • De vrijwillige ontbinding van de vereniging uit te spreken;
 • Commissarissen te benoemen en af te zetten, en te beslissen over hun vergoeding;
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • De benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 • De omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • Een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Als er een bevoegdheids- of belangenconflict zou ontstaan tussen de Algemene Vergadering en een ander orgaan van de vereniging, beslist uitsluitend de Algemene Vergadering.

Art. 28 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Niet-effectieve leden kunnen, wanneer zij dit wensen, aanwezig zijn doch hebben geen stemrecht.
Elk effectief lid heeft recht op één stem.
Elk effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Geen effectief lid kan evenwel meer dat twee stemmen uitbrengen.
Een niet-effectief lid mag zich niet laten vertegenwoordigen.

Art. 29 Elk jaar moet een Algemene Vergadering gehouden worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het vorig maatschappelijk jaar.

Art. 30 Een Bijkomende Algemene Vergadering kan op ieder moment worden bijeengeroepen bij beslissing van het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, op initiatief van de commissarissen.
Indien minstens een vijfde van de effectieve leden of de helft van alle leden, de samenkomst van de Algemene Vergadering eisen, moet het Bestuursorgaan de Algemene Vergadering bijeen roepen binnen eenentwintig kalenderdagen na het verzoek tot bijeenroeping en wordt de Algemene Vergadering gehouden uiterlijk op de veertigste kalenderdag na dit verzoek.

Art. 31 Een Algemene Vergadering kan plaatshebben onder de vorm van een fysieke vergadering of een vergadering op afstand (teleconferentie) of door middel van welkdanige digitale weg dan ook.

Art. 32 De Algemene Vergadering kan geldig beslissen wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is, behoudens wanneer een strenger aanwezigheidsquorum voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Art. 33 Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt:

 • Door het Bestuursorgaan verslag uitgebracht over de werking;
 • Door de penningmeester verslag uitgebracht over de financiële toestand en worden de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd;
 • De kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders;
 • Eventuele wijzigingen aan de statuten goedgekeurd;
 • Door de kommissie van toezicht op de boekhouding verslag uitgebracht;
 • Het lidgeld en de financiële verplichtingen vastgesteld;
 • De begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd;
 • De bestuurders benoemd;
 • De commissie van toezicht op de boekhouding benoemd;
 • De titel van erelid of lid van verdienste toegekend;
 • Beslist over uitsluiting van leden.

Art. 34 De bijeenroeping geschiedt, minstens 15 dagen op voorhand, door middel van een oproep in de, al dan niet elektronisch verspreide, verenigingscirculaire of door middel van een speciale oproepingsbrief aan de effectieve leden, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen.
Deze uitnodiging, ondertekend door de voorzitter namens het Bestuursorgaan, vermeldt dag, uur en plaats der bijeenkomst, evenals de te behandelen dagorde. Er kan enkel geldig gestemd worden over die punten die op de dagorde vermeldt staan.

Art. 35 Elk door ten minste één twintigste van de effectieve leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

Art. 36 De voorzitter van het Bestuursorgaan, of bij ontstentenis de ondervoorzitter, of bij ontstentenis de bestuurder die het langst in het Bestuursorgaan zetelt, neemt het voorzitterschap waar en duidt de verslaggever aan.
De Algemene vergadering beslist voor zover de wet of de statuten niets anders bepalen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden behalve in de gevallen waarin anders wordt bepaald door de wet of deze statuten.
In deze gevallen worden de bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit is het geval bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij 20 % van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden om een schriftelijke stemming verzoeken.
De meerderheden worden berekend op het aantal stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, verminderd met de onthoudingen en de ongeldige stemmen.

Art. 37 Het verslag wordt in een bijzonder register, berustend ten maatschappelijke zetel, ingeschreven en ondertekend door twee bestuurders. Beknopt verslag, wordt ten behoeve van de leden gepubliceerd in de verenigingscirculaire.

Hoofstuk VI : Inzagerecht leden

Art. 38 Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen alsmede alle notulen en verslagen. Zij dienen zich te schikken naar de bepalingen van de WVV-wet.

Hoofstuk VII : Deontologie en integriteit

Art. 39 Ieder lid van de vereniging wordt geacht op te treden op een manier waardoor de belangen en de reputatie van de vereniging, van de korfbalsport in het algemeen en van de andere leden van de vereniging niet worden geschaad of in twijfel kunnen worden getrokken.
KMKC aanvaardt de principes en de regels van de democratie. Zij onderschrijft eveneens het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
De leden dragen in dit verband tevens de verantwoordelijkheid voor hun supporters en voor hun officiële sociale media.
De Algemene Vergadering bekrachtigt deze principes in een deontologische code die als bijlage bij het Intern Reglement gevoegd wordt.

Art. 40 Leden die handelingen stellen die de goede naam van de korfbalsport kunnen schaden en/of die strijdig zijn met de bepalingen van de deontologische code kunnen geschorst of uitgesloten worden. Wanneer het Bestuursorgaan kennis- neemt van ernstige incidenten is het bevoegd om bij hoogdringendheid, zonder het horen van partijen en in afwachting van een definitieve beslissing overeenkomstig de procedure voorzien in het Intern Reglement, effectieve leden voorlopig te schorsen.
Deze schorsing dient bij aangetekend schrijven aan het effectieve lid kenbaar gemaakt te worden. Zij kan een maximale duurtijd hebben van 2 maanden, termijn binnen dewelke een Algemene Vergadering moet bijeenkomen teneinde over de uitsluiting te beslissen. Het effectieve lid behoudt, op deze algemene vergadering, zijn volle rechten. Indien de Algemene Vergadering niet tot uitsluiting overgaat vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 41 Een lid, en a fortiori een lid van het Bestuursorgaan, dat een mogelijk strijdig belang heeft met dat van de vereniging meldt dit en mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming betreffende dat agendapunt. De aard van het belangenconflict wordt opgenomen in de notulen van de vergadering.

Hoofdstuk VIII : Ontbinding

Art. 42 Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 43 Ingeval van vrijwillige, eenvoudige, voorbarige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en om welke redenen ook, wordt het netto-actief dat na de vereffening der schulden en de aanzuivering der lasten overblijft, overgedragen aan een vereniging of werk met een gelijkaardig doel en voorwerp als dit der vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.

Hoofdstuk IX : Slotbepaling

Art. 44 Voor alle niet uitdrukkelijk in deze statuten voorziene situaties, wordt verwezen naar het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen.